Fine Art Burapha University

“ชื่อผลงาน: “สัตว์สนิกชน” : “Sassanickachon (Faith in dirtiness of being human)””

ชื่อผลงาน : “สัตว์สนิกชน” : “Sassanickachon (Faith in dirtiness of being human)”

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายธานี เอียดอุ้ย

สาขาวิชาจิตรกรรม

เทคนิค: –

แนวความคิด

ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “สัตว์สนิกชน” ชุดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคนประเภทหนึ่งในสังคมปัจจุบัน ที่หลงผิด เชื่อนับถือในความชั่ว สันดานของตนเองทั้ง “โลภ โกรธ หลง” หรือ “มานะทิฐิ” ส่งผลให้ความดีงามของชีวิตนั้นทั้งความเป็นชาติ ศาสนา อุดมการณ์ การปกครอง ประชาธิปไตย หลักธรรมคำสอน หรือกฎหมาย หลักจารีตประเพณีที่ถูกต้อง ถูกผู้หลงผิดใช้เป็นเครื่องมือ กลับคุณค่า ดัดแปลง จนความดีงามเหล่านั้นวิปลาส เสื่อมลงขึ้นทุกวัน  ถูกนำมาใช้หาประโยชน์ต่างๆเข้าสู่ตนทั้ง ชื่อเสียง เงินทองและอำนาจ จน“ไม่เหลือความเป็นมนุษย์”ดั่งเปรตหรืออสูรร้าย ทำให้สังคมนั้นเกิดความวุ่นวาย ความขัดแย้งที่รุนแรงและความไม่สงบสุข ส่งผลให้ประเทศชาติหรือทั้งโลกอาจสูญสิ้นก็เป็นได้  จึงทำให้เห็นว่าภัยพิบัติที่ร้ายแรงกับมนุษย์ มิใช่แค่ พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุกกาบาตตก หรือภัยพิบัติต่างๆ ก็ไม่ร้ายแรงเทียบเท่ากับตัว “มนุษย์ที่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์” เสียเอง โดยข้าพได้แรงบันดาลใจจากหลักธรรมคำสอน  มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเหนือจริงแสดงออกเป็น เปรตอสูรกายที่สื่อถึงความชั่ว สันดานของมนุษย์ กับเรื่องราวปัญหาในสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับชมผลงานได้ตระหนักถึงการกระทำของตน เพื่อสร้างสังคมที่ดีงามให้น่าอยู่สืบไป

กลับรายการข่าวประชาสัมพันธ์