Fine Art Burapha University

“สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่กัน สานสัมพันธ์น้องพี่” ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนิสิตภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม “ศึกล้างพู่กัน สานสัมพันธ์น้องพี่” ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนิสิตภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายของโครงการคือ เพื่อให้นิสิตภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยส่งเสริมทางด้านสุขภาพร่างกายด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้นิสิตภายในคณะได้มีโอกาสที่จะทำความรู้จักกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิสิตระหว่างชั้นปีหรือระหว่างสาขาที่ส่วนมากมักจะมีเวลาเรียนไม่ตรงกันให้พวกเขาได้มาพบปะและร่วมมือกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้ความร่วมมือเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม รวมไปถึงการร่วมมือกันในการประชุมเชียร์